Full Day Hire

Full Day Hire

Hire Te Mānuka Tūtahi for a full 8-hour day!

  • 天數: 8 小時 (左右)
從 NZD NZ$900.00
立即訂購
Weekend Hire

Weekend Hire

Hire Te Mānuka Tu Tahi Marae for a full weekend.

  • 天數: 2 天 (左右)
從 NZD NZ$2,000.00
立即訂購
Evening Rate Full Complex

Evening Rate Full Complex

Hire Te Manuka Tu Tahi Marae Complex for the evening

  • 天數: 4 小時 (左右)
從 NZD NZ$400.00
立即訂購
Meeting Space Hire

Meeting Space Hire

Hire Te Hono ki te Ao for 4 hours

  • 天數: 4 小時 (左右)
從 NZD NZ$200.00
立即訂購