Full Day Hire

Full Day Hire

Hire Te Mānuka Tūtahi for a full 8-hour day!

  • 기간: 8 시 (대략)
부터 NZD NZ$900.00
지금 예약
Weekend Hire

Weekend Hire

Hire Te Mānuka Tu Tahi Marae for a full weekend.

  • 기간: 2 일 (대략)
부터 NZD NZ$2,000.00
지금 예약
Evening Rate Full Complex

Evening Rate Full Complex

Hire Te Manuka Tu Tahi Marae Complex for the evening

  • 기간: 4 시 (대략)
부터 NZD NZ$400.00
지금 예약
Meeting Space Hire

Meeting Space Hire

Hire Te Hono ki te Ao for 4 hours

  • 기간: 4 시 (대략)
부터 NZD NZ$200.00
지금 예약